Wales/Cymru

PSQM in Wales – Bursaries available

PSQM is delivered to schools in Wales by our expert PSQM hub leaders in both Welsh and English. PSQM' s approach to professional learning reflects the Welsh National Approach to Professional Learning, enabling individual development within the school context, building collaborative learning communities and recognising success.

Recognising the long-term and sustainable impact of PSQM and its use as a tool to help schools implement the new Welsh curriculum, the Wellcome Trust has provided PSQM with legacy funding to support primary science teaching in Wales. This funding has enabled PSQM to provide 60 bursaries of £500 for Welsh primary schools to take part in PSQM, reducing the overall cost to schools from £925 to £425. The number of bursaries available is strictly limited so we would advise you to register as soon as possible. To receive more information or to register your interest, please email PSQM@herts.ac.uk or complete our online form.

PSQM yng Nghymru – Bwrsariaethau ar gael

Mae rhaglen PSQM yn cael ei chyflwyno gan ein harweinwyr hwb PSQM arbenigol yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae ymagwedd PSQM at ddysgu proffesiynol yn adlewyrchu Ymagwedd Genedlaethol Cymru at Ddysgu Proffesiynol, fel bod unigolion yn gallu datblygu yng nghyd-destun yr ysgol, gan adeiladu cymunedau dysgu cydweithredol a chydnabod llwyddiant.

Mae Ymddiriedolaeth Wellcome, gan gydnabod effaith hirdymor a chynaliadwy PSQM a'i ddefnydd fel dull i helpu ysgolion i weithredu'r cwricwlwm newydd yng Nghymru, wedi rhoi arian etifeddol i PSQM er mwyn cefnogi addysgu gwyddoniaeth gynradd yng Nghymru. Mae'r arian hwn wedi galluogi PSQM i gynnig 60 o fwrsariaethau o £500 i ysgolion cynradd yng Nghymru allu cymryd rhan yn PSQM, gan leihau'r gost gyffredinol i ysgolion o £925 i £425.  Mae nifer cyfyngedig o fwrsariaethau ar gael, felly byddem yn eich cynghori i gofrestru cyn gynted â phosibl. I gael rhagor o wybodaeth neu i gofrestru eich diddordeb, e-bostiwch PSQM@herts.ac.uk neu llenwch ein ffurflen ar-lein.

HLConf